กรมการปกครอง ส่งหนังสือด่วนที่สุด สั่งทุกจังหวัด ยกเลิกเรียก สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน ลดภาระประชาชนติดต่อราชการ

จึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครอง ปฏิบัติตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

"กรมการปกครอง สั่งทุกจังหวัด ยกเลิกเรียก สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน ลดภาระประชาชนติดต่อราชการ"


ข่าวทั่วไป


Cr./ที่มา workpointTODAY ,youtube